Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất