Ngành kinh doanh khăn giấy toàn cầu – Những thay đổi mang tính cạnh tranh hơn nữa ở phía trước